Pengurus Yayasan

Ketut Eko Ari Saputro, M.Si.

Maulana Abdullah, M.M.

Arie Kurniawan, S.E. A.k.

Pengawas Syariah

H. Ahmad Zaeni, S. Pd.I.

Dr. Zahid Mubarok, S.Th. I , M.E.I

 

Direktur Utama

Topan Mai Disyam

 

Direktur Priangan Timur

Imam Saputra 

 

Div Marketing & Program

Ganep Agus DJ

Ikhsan Maulana

Abdul Aziz

Public Relation

Anita Rizki

Ira Nuralifah

Citra

General Affair

Neni Nuraini

 

Div Keuangan

Diyanti Utama 

Artina